KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

DATA MEDİA BİLGİ İŞLEM MERKEZİ (AVESSOFT)

İÇİNDEKİLER

 1. AMAÇ ………………………………………………………………………………………………………….
 2. KAPSAM ……………………………………………………………………………………………………..
 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR………………………………………………………………………….
 4. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER …………………………………………………………………………
 5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ ……………………………………………………………..
 6. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ ……………………………………………………………….
 7. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ………………………………………………………
 8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI ……………………………………………………………………
 9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI …………………………………………………….
 10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ……………………………………………..
 11. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU ……………………………………
 12. AMAÇ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Makü – Baka Teknokent  Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı 120/24/116 Merkez Burdur adresinde mukim Data Media Bilgi İşlem Merkezi. (Avessoft)(“Şirket” veya “Data Media”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, hangi üçüncü kişilere aktarıldığı, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ve DATA MEDİA’nın kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yükümlülüklerini belirlemek ve göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. KAPSAM İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin faaliyetlerimizi kapsamaktadır:
 • Şirketimizin ve grup şirketlerimizin temsilcisi, vekili ve hissedarları,
 • İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
 • Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
 • Çalışan adayları ve stajyer adayları,
 • Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
 • DATA MEDİA çalışanlarının aile üyeleri,
 • Hukuken yetkili kişiler,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • Diğer üçüncü kişiler.
 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu Politika’da yer alan tanımlar aşağıda belirtildiği anlamlarda kullanılacaktır: Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. İlgili Kişi DATA MEDİA tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler. Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim Hale Getirme Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. KVK Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. KVK Kurulu Kişisel Verileri Koruma Kurulu. KVK Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

Politika DATA MEDİA Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası. Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi. Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

 1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıdaki kişisel veriler dahil olmak üzere birtakım kişisel verilerinizi işlemekteyiz: o Kullanıcılar için:

1- Kimlik Bilgisi Ad, soyad bilgileri.

2- İletişim Bilgisi: E-posta, telefon numarası, cep telefonu bilgileri.

3- Müşteri İşlem Bilgisi: Sektör bilgileri, kullanılan evrak tipi, talep ve şikayet bilgileri.

4- Görsel Kayıtlar: Tercihe bağlı olarak DATA MEDİA uygulamasına yüklenen profil fotoğrafı. o Veri sahibi diğer ilgili kişiler için:

1- Kimlik Bilgisi

2- İletişim Bilgisi: Kişilerin e-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları vs. 3- Lokasyon Bilgisi: Konum bilgileri, ev ve işyeri adresi vs. Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler (icra bilgisi) vs. Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, müşteri talep ve şikayet bilgileri vs.

4- Hukuki İşlem Bilgisi

5- Müşteri İşlem Bilgisi Ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, CCTV kamera kayıtları vs.

6- Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi: TCKN, Pasaport No, adı-soyadı, imza, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfus cüzdanı seri numarası, ehliyet fotokopileri vs.

7- İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vs.

8- Finansal Bilgi: Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, IBAN ve banka hesap bilgisi, borç tutar bilgileri vs.

9- Mesleki Deneyim Bilgisi: CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, kurs, sertifika bilgileri ve diploma bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri vs.

10- Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları vs.

11- Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf, video, ses kaydı vs.

12- Dernek Üyeliği: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan dernek üyeliği bilgileri.

13- Vakıf Üyeliği: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan vakıf üyeliği bilgileri.

14- Aile Üyeleri Bilgisi: Kişinin aile üyelerine ait ad, soyad, telefon numarası bilgisi.

15- Askerlik Durumu Bilgisi: Çalışan veya stajyer adaylarının özgeçmişlerinde yer alan askerlik durumu bilgisi.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİMİZ Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen kanallar üzerinden topluyoruz:
 • E-posta, SMS, kartvizitler,
 • Telefon, Faks,
 • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları),
 • Fiziki form,
 • İnternet sitemiz,
 • Uzaktan erişim sağlayan platformlar,
 • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri,
 • Yüz yüze görüşmeler,
 • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.
 1. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ DATA MEDİA olarak işlediğimiz kişisel verilerinizin mahremiyetine oldukça önem veriyor ve KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilke ve işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz.

Bu bağlamda kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işleyeceğiz:

 • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Abonelerimizin ürün ve hizmetlerini, DATA MEDİA platformu üzerinden son kullanıcıya pazarlayabilmesi,
 • Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması,
 • Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması,
 • Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi,
 • Müşterilerimizin talebi üzerine ücretli eğitimlerin verilmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması,
 • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için web sitemizdeki Çerez Politikamıza bakabilirsiniz)
 • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi,
 • Satış veya destek hizmetlerine gelen anahtar teslim talebinin gerçekleştirilmesi,
 • İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
 • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin DATA MEDİA tarafından görüntülenmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Tahsilat takibinin yapılması,
 • Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi,
 • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • Üçüncü kişilerin DATA MEDİA uygulamalarına davet edilmesi,
 • Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi,
 • Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi,
 • Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi,
 • İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • e-Fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu gibi e-belge başvurularının alınması,
 • Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, DATA MEDİA hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi,
 • Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi,
 • İş ortağı firmalar üzerinden belirli süreli çalışan temin edilmesi,
 • İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
 • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması,
 • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması,
 • Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması,
 • Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi,
 • Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması,
 • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 1. İŞLEMEYE YÖNELİK HUKUKİ SEBEPLERİMİZ Kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:
 • KVK Kanunu madde 5/1 uyarınca kişisel verilerinizi işlemek için açık rızanızı aldığımız haller.
 • KVK Kanunu madde 5/2(a) uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(c) uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerinizin gerekli olması. Örneğin, abonelerimizin veya kullanıcılarımızın DATA MEDİA uygulamalarını kullanmalarının sağlanması.
 • KVK Kanunu madde 5/2(ç) uyarınca, DATA MEDİA’ün hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi. Örneğin, DATA MEDİA’ün internet erişimi sağladığı kişilerin erişim kayıtlarını 5651 sayılı Kanun uyarınca loglaması ve talep üzerine ilgili idareye iletmesi.
 • KVK Kanunu madde 5/2(e) uyarınca, DATA MEDİA’ün kendi hakkını tesis etmesi, kullanması ve koruması. Olası bir uyuşmazlık veya davada DATA MEDİA’nın kendini savunabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren kişisel verileri dava zamanaşımı süresi boyunca saklaması.
 • KVK Kanunu madde 5/2(f) uyarınca, DATA MEDİA’nın meşru menfaati için gerekli olması. Örneğin, DATA MEDİA’ün işe giriş, çıkış ve ortak alanların CCTV kamera ile izlenmesi.
 • KVK Kanunu madde 6/2 uyarınca özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınması.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak, Bölüm 7’de belirtilen amaçlarımız doğrultusunda,

 • destek, pazarlama, satış, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza,
 • e-fatura hizmetlerinin verilmesi bakımından tedarikçilerimize,
 • hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • satış faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından topluluk şirketlerimize,
 • hissedarlarımıza,
 • hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve adli veya idari mercilerden gelen talepler ve denetimler kapsamında bilgi talep edilmesi ve oluşabilecek uyuşmazlıklarda gerekli hukuki aksiyonların alınması bakımından hukuken yetkili gerçek veya özel hukuk tüzel kişilere aktarabileceğiz. DATA MEDİA, kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlardan birinin sağlanması halinde yurt dışındaki üçüncü kişiler ile paylaşabilmektedir:
 • Yurt dışına aktarma faaliyetine açık rıza göstermeniz halinde,
 • Kişisel verileri aktaracağımız ülkede yeterli korumanın bulunması halinde, veya
 • Ülkede yeterli korumanın bulunmaması halinde kişisel verilerin aktarılacağı taraf ile beraber yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVK Kurulu’nun bu taahhüdü onaylaması halinde. 9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI Politikada yer alan amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz KVK Kanunu’na ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak saklanacak ve imha edilecektir. DATA MEDİA, kişisel verilerinizi DATA MEDİA Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak saklamakta ve imha etmektedir. Kişisel verilerinizi güvenli olarak saklamaya ve imha etmeye ilişkin aldığımız tedbirleri ve belirlediğimiz saklama ve imha sürelerini öğrenebilmek için Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikamız’ı kvkk@Data Media.com adresi üzerinden talep edebilirsiniz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

DATA MEDİA olarak hizmetlerimizi sunarken işlediğimiz kişisel verilerin güvenliğini KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak sağlamaktayız. Bu kapsamda DATA MEDİA, işlediği kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik önlemlerini almakta ve ihtiyaç görülen güvenlik teknolojilerini bünyesinde barındırmaktadır. DATA MEDİA, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı teknik ve idari tedbirlere yönelik Kişisel Veri Güvenliği Politikası hazırlamış ve uygulamaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla birtakım ek teknik ve idari tedbirler almaktayız. DATA MEDİA, bu tedbirleri belirlemek amacıyla Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası oluşturmuş ve uygulamaktadır. DATA MEDİA bu bölümde bahsedilen iki politika ve genel kabul gören iyi uygulamalara göre hareket ederek işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktadır.

11.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ VE BAŞVURU

İlgili Kişi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir. Başvurularınız, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yazılı veya elektronik ortamdan cevaplanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, başvurunuz gerekçeli olarak yanıtlanacaktır.